Thở thiết bị không xâm nhập nhập BiPAP (Bilevel positive airway pressure) – áp lực dương hai thì, là cách thức hỗ trợ ưu tiên mang lại phần đa người bệnh COPD sinh hoạt quy trình tiến độ nặng nề.